Wednesday, October 5, 2016

Ойрын сар гарангийн виикенд төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 2016 оны 10 сарын 5-ны байдлаар

Насны доройтолд ороод байгаа күн санаж байгаа дээрээ тэмдэглэж байсан нь дээр биддээ, бүхий олон багачуулаа.